Takk til

 

Kjersti Marielle Wischmann Sæbø, som førte meg gjennom de ugjennomtrengelige skogliene på Gol, til den mytiske huldreblommen.

 

Ingvald Erga, Avinor, Stavanger Lufthavn Sola, som inviterte meg inn til det eneste kjente voksestedet for Solamarihånd i Norge - og for hans store engasjement for å ta vare på disse plantene der de vokser.

 

Jan Wesenberg, Bjørn Rørslett og Klaus Høiland, for konstruktive innspill, inspirasjon og oppmuntring

 

 

Kommentarer:

Det har dessverre vært nødvendig å stenge adgangen til å sende kommentarer, på grunn av store mengder spam.

Kildehenvisninger

I vitenskapelig litteratur er det vanlig med løpende henvisninger gjennom teksten. Det gjør teksten mer etterrettelig, men samtidig oppstykket og fragmentert – og mye lengre. Jeg har derfor valgt å bare ta med de vesentligste henvisningene i selve teksten. Litteraturlisten her representerer alt bakgrunnsstoffet som er benyttet.

Listen inneholder også vitenskapelige artikler publisert i fagtidsskrifter. Disse henvender seg naturligvis ikke til et alment publikum, men mange av dem kan likevel leses med utbytte fordi de gir et førstehånds innblikk i grunnleggende problemstillinger. For mere generelle fremstillinger, skrevet av fagbotanikere, anbefales spesielt Wesenberg 2003 (i Norsk Botanisk Forenings tidsskrift Blyttia) og Hedrén 2005 (i Svensk Botanisk Tidsskrift).

For oversiktens skyld er bare førsteforfatter oppgitt der det er 4 eller flere medforfattere.

Abrahamson, Ilana L. 2013

Goodyera repens. In: Fire Effects Information System, [Online]. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Laboratory. http://www.fs.fed.us/database/feis/

 

Bateman, R.M. et al. 2003

Molecular phylogenetics and evolution of  Orchidinae and selected Habenariinae (Orchidaceae)

Botanical Journal of the Linnean Society 142: 1 - 40

 

Bateman, R.M. 2009

Evolutionary classification of European orchids: the crucial importance of maximising explicit evidence and minimising authoritarian speculation

Journal Europäischer Orchideen 41(2): 243–318

 

Bateman, R. M. 2011

Glacial progress: do we finally understand the narrow-leaved

marsh-orchids?

New Journal of Botany 1: 2–15.

 

Bateman, R.M., James, K.E. & Rudall, P.J. 2012

Contrast in levels of morphological versus molecular divergence between closely related Eurasian species of Platanthera (Orchidaceae) suggests recent evolution with a strong allometric component

New Journal of Botany 2(2): 110–148

 

Begon, M., Harper, J.L. & Townsend, C.R. 1996

Ecology. 3rd edition

Blackwell Science, Oxford

 

Devos, N. et al. 2003

Patterns of chloroplast diversity among western European Dactylorhiza species (Orchidaceae)

Plant Systematics and Evolution 243: 85 - 97

 

Handlingsplan for rød skogfrue Cephalanthera rubra

Direktoratet for naturforvaltning

DN rapport 2006: 1

 

Utkast til handlingsplan for honningblom Herminium monorchis

Direktoratet for naturforvaltning

DN rapport 2010

 

Ehlers, B. K., Olesen, J. M. & Ågren, J. 2002

Floral morphology and reproductive success in the orchid Epipactis helleborine: regional and local across-habitat variation

Plant Systematics and Evolution

 

Elven, R. i Lid & Lid 2005

Norsk Flora. 7. utg.

Det Norske Samlaget, Oslo

 

Fremstad, E. 1997

Vegetasjonstyper i Norge

NINA Temahefte 12: 1-279

 

Fægri, K. 1970

Norges Planter

J.W. Cappelens Forlag, Oslo

 

Gjærevoll, O. 1992

Plantegeografi

Tapir Forlag, Trondheim

 

Haggar J. 2003a

The early marsh orchid (Dactylorhiza incarnata) in Northern Europe. I.

Hardy Orchid Society Newsletter 27: 4–9.

 

Haggar J. 2003b

The early marsh orchid (Dactylorhiza incarnata) in Northern Europe. II. The purple flowered early marsh orchids.

Hardy Orchid Society Newsletter 29: 17–22.

 

Haggar J. 2004

The early marsh orchid (Dactylorhiza incarnata) in Northern Europe. IV. Northern forms, blotched leaves and polymorphism.

Hardy Orchid Society Newsletter 32: 45–51.

 

Haggar J. 2005

The early marsh orchid (Dactylorhiza incarnata) in Northern Europe. V. Red flowers and dune forms.

Hardy Orchid Society Newsletter 36: 51–59.

 

Hedrén, M., Fay, M.F. & Chase, M.W. 2001

Amplified fragment length polymorphisms (AFLP) reveal details of polyploid evolution in Dactylorhiza (Orchidaceae)

American Journal of Botany 88(10): 1868 - 1880

 

Hedrén, M. 2003

Plastid DNA variation in the Dactylorhiza incarnata/maculata polyploid complex and the origin of allotetraploid D. sphagnicola (Orchidaceae)

Molecular Ecology 12: 2669–2680

 

Hedrén, M. 2005

Artbildning och släktskap inom orkidésläktet handnycklar Dactylorhiza

Svensk Botanisk Tidskrift 99 (2): 70 - 93

 

Hedrén, M. & Nordström, S.  2009

Polymorphic populations of Dactylorhiza incarnata s.l. (Orchidaceae) on the Baltic island of Gotland: morphology, habitat preference and genetic differentiation

Annals of Botany 104: 527–542

 

Hedrén, M., Skrede, S., Imsland, S. & Frøland, T. 2012

Systematisk position av några norska Dactylorhiza-former

Blyttia 70: 139 – 155

 

Hedrén, M. & Skrede, S. 2018

Hva er Dactylorhiza traunsteineri?

Blyttia 76: 105 – 116

 

Hoell, G. S. 2011

Svartkurle Nigritella (Gymnadenia) nigra

Arbeid og status på noen lokaliteter i Hedmark og Oppland 2010

Norsk Botanisk Forening Rapport 1-2011

 

Holtan, D. & Grimstad, K.J. 2001

På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida ssp. albida L. på Sunnmøre

Blyttia 59: 22 – 30

 

Høiland, K. 1985

Planter i fare. Truede og sjeldne planter i norsk flora

Aschehoug, Oslo

 

Jakubska, A. et al. 2005

Why do pollinators become “sluggish”? Nectar chemical constituents from Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae)

Applied Ecology and Environmental Research 3(2): 29-38

 

Klepsland, J. T.  2010

Naturtypekartlegging i Grimstad kommune 2009

Biofokus-rapport 2010-12

 

Larsson, J.Y. & Søgnen, S.M. 2003

Vegetasjon i norsk skog – vekstvilkår og skogforvaltning

Landbruksforlaget, Oslo

 

Lundberg, A. 1998

Karmøys Flora

Fagbokforlaget, Bergen

 

Lundberg, A. & Frøland, T. 2016

Purpurmarihånd Dactylorhiza purpurella i Noreg - utbreiing, økologi

og tilstand

Blyttia 74: 147 – 159

 

Lundberg, A. 2017

Jærflangre Epipactis helleborine var. neerlandica i Noreg - utbreiing, taksonomisk status, økologi og tilstand

Blyttia 75: 221 – 232

 

McKendrick, S. L. et al. 2002

Symbiotic germination and development of the myco-heterotrophic orchid Neottia nidus-avis in nature and its requirement for locally distributed Sebacina spp.

New Phytologist 154: 233–247

 

Moen, A. 1998

Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon.

Statens Kartverk, Hønefoss

 

Moen, A. & Øien, D.-I. 2009

Svartkurle Nigritella nigra i Norge. Faglig innspill til nasjonal handlingsplan

NTNU, Rapport botanisk serie 2009-5

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1995

Gyldendals Store Nordiske Flora

Gyldendal Norsk Forlag, Oslo

 

Rabben, J. 1997

Naturen i Sunnhordland

Eget forlag

 

Sjøberg, N.O. 2006

Molekylær genetikk, 4. utg.

Forlaget Vett & Viten

 

Skrede, S. 2001

Sannsynlig lokalitet for stormarihand Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soò på Stadlandet

Blyttia 59: 32 – 36

 

Skrede, S. & Salvesen, P. H. 2005

Kartlegging av hvit skogfrue Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch og vern av den i veikanten av Nasjonal turistvei Hardanger, riksvei 7

Blyttia 63: 158 – 165

 

Stewart, J. (ed.) 1992

Orchids at Kew

HMSO, London

 

Terschuren, J. 1999

Action plan for Cypripedium calceolus in Europe

Council of Europe Publishing

 

Tremblay, R. L. et al. 2005

Variation in sexual reproduction in orchids and its evolutionary consequences: a spasmodic journey to diversification

Biological Journal of the Linnean Society 84: 1–54

 

Tyteca, D. & Klein, E. 2008

Genes, morphology and biology - The systematics of Orchidinae revisited

Journal Europäischer Orchideen 40 (3): 501-544

 

Wesenberg, J. 2003

Skiftende vinder i blomsterplantesystemet

Blyttia 61: 199 - 213

 

Wielgolaski, F.E. 1978

Planter og omgivelser

Universitetsforlaget, Tromsø-Oslo-Bergen

 

Wischmann, F. 1965

Huldreblomsten (Epipogium aphyllum) i Norge

Blyttia 23: 125 - 140

 

Wischmann, F. 1994

Norsk Fargeflora, 2. utgave

NKS-forlaget, Oslo

 

Wischmann, F. 2004

Engmarihånd og blodmarihånd Dactylorhiza incarnata coll. – som jeg har sett dem

Blyttia 62: 70, 72, 135

 

Norsk Botanisk Forenings tidsskrift Blyttia:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/

email: blyttia@nhm.uio.no

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse